Zakoni i propisi o buci

Nalazite se ovdje:
< Sve teme

Propisi

Zakon o zaštiti od buke

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

  • NN 145/04 Vidi: čl.15. Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 46/08

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Priznata tehnička pravila

  • HRN U.J6.001/82 – Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.
  • HRN U.J6.151/82 – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.
  • HRN U.J6.201/89 – Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.
  • HRN U.F2.010/78 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
Prethodna Buka u zatvorenom
Sadržaj